21. decembra 2011. godinu u Njujorku završena je deseto po redu zasedanje skupštine Međunarodnog krivičnog suda. Na zasedanju koje je održano od 12-21. decembra izabrani su novi Tužilac Međunarodnog krivičnog suda, šest novih sudija, predsednik skupštine i njegova dva zamenika, kao i novi članovi administrativnih tela Suda.

Na Skupštini je, dodatno, došlo do izmene člana 4. Pravila postupka i dokazivanja kojim se ubrazava proces izbora predsednika i potpredsednika suda između samih sudija, kao i njihova raspodela u veća. Dodatno, usvojena je Rezolucija ICC-ASP/10/Res.2 kojom se potvrđuje Deklaracija o saradnji država i jačanju uloge Međunarodnog krivičnog suda iz Kampale, jun 2010. godine. Rezolucijom 3 ponovo su dovedeni u pitanje principi reparacije žrtvama zločina za koje MKS ima nadležnost. Istom Rezolucijom skupština poziva Biro da ustanovi osnov za uspostavljanje jednakog tretmana svih žrtava potcrtavajući da je sve bazirano na individualnoj krivičnoj odgovornosti, te da ni u kom slučaju država ne može da bude odgovorna za isplatu kompenzacije žrtvama zločina. Rezolucijom 5 ojačava se uloga Predsednika skupštine MKS, kao i samog suda u odnosu sa drugim organizacijama i u odnosu na nužnost saradnje. Najproblematičnijim na 10-tom zasedanju Skupštine MKS pokazalo se pitanje budžeta, gde je uz isključenje javnosti projekcija budžeta održana na 190 miliona evra.

Advertisements